Fagkveld Røros Lufthavn - Besøk hos Avinor / LTT
Av: Jørgen Haugen, 17. oktober 2007


Foto: Jørgen Haugen17. oktober 2007 var Tynset Flyklubb invitert til Røros Lufthavn, og 11 av klubbens medlemmer som fant veien til Røros denne kvelden ble tatt vel i mot på Røros ved ankomst. Kvelden startet med omvisning i kontrolltårnet, hvor sjefflygeleder Gudbrand Rognes viste oss og demonstrerte alt som finnes av utstyr som flygelederne benytter i sitt daglige arbeid, og utstyr som ikke benyttes så ofte, slik som backupradioer og avbildet ALDIS-lampe. Røros TWR har i løpet av de siste årene blitt både ombygget og vesentlig oppgradert, og må i dag sies å være et moderne kontrolltårn i henhold til dagens standarder. Dette både med tanke på innredning og teknisk utstyr / hjelpemidler.

Lufttrafikktjenesten ved Røros TWR benyttet også anledningen til å oppfordre Tynset Flyklubbs piloter til oftere å legge turen innom både Røros CTR og TMA, både for å trene og opprettholde radioferdigheter og prosedyrer relatert til kontrollerte flygninger og annen trafikk.

Foto: Jørgen HaugenEtter en interessant omvisning i tårnet fortsatte resten av programmet nede i møterommet, hvor lufthavnsjef Stig Moen bød på kaffe og wienerbrød mens han ga en orientering rundt temaet "Røros Lufthavn, - nåsituasjon og fremtidsplaner". Pr. i dag er det bare ett daglig ruteflyanløp, samt noe chartertrafikk og militære anløp. Det som holder trafikkbildet oppe er RørosFly, som sørger for en jevn og tildels høy aktivitet med sin skolevirksomhet. Sikkerhetsarbeidet på plassen er prioritert, og det er opprettet en ny sikkerhetssone som vil medføre nytt gjerde rundt hele flyplassen. Dette arbeidet er satt i verk blant annet for å kunne tilfredsstille de nye sikkerhetskravene til også i fremtiden å kunne ta i mot fly i "Category 3", for eks. Boeing 737 (charter). Det ble også tilføyd at Røros Lufthavn er en noe "utypisk" regionalflyplass, med sin lange rullebane og kontrollerte luftrom. De fleste regionalflyplassene i Norge faller inn under det såkalte "kortbanenettet", som har nettopp korte rullebaner, og kun flygeinformasjonstjeneste (AFIS).

Innføring av adgangskort ble diskutert, og det var blant alle pilotene enighet om at dagens løsninger er for dårlige. De ordinære inngangene og utgangene via terminalbygget må benyttes, noe som vil medføre problemer ved en evt. benyttelse av flyplassen etter åpningstid. Om mer fleksible ordninger for privatflygere kommer i fremtiden, gjenstår å se.

Foto: Jørgen Haugen

I siste runde ble det satt søkelys på mer flyoperative ting, og flygeleder Tor Marius Rognes gjennomgikk kontrollsoner (CTR) og terminalområder (TMA). I tillegg orienterte han om flyskolen RørosFlys treningsområder og anbefalte prosedyrer i forbindelse med flyging i nærheten av og i disse områdene.

Avslutningsvis ble det vist noen videosnutter, som primært tok for seg viktigheten av god kommunikasjon og hvor lite som skal til før misforståelse og feil bekreftende meldinger kan få fatale
følger.

Det ble en lærerik og ikke minst hyggelig og sosial kveld på Røros Lufthavn, og vi vil takke alle involverte personer fra Avinor / Røros Lufthavn for at de stilte opp denne kvelden. Spesielt rettes en stor takk til initiativtaker Gudbrand Rognes, som inviterte oss og lagde et flott opplegg for oss.